APELUL DE FIȘE DE PROIECT POR/GAL TURNU 21/2020/9/05/OS9.1

Asociația GAL Turnu 21 lansează:

 APELUL DE FIȘE DE PROIECT POR/GAL TURNU 21/2020/9/05/OS9.1

În cadrul acestui apel, fișele de proiect trebuie să se încadreze în prevederile:

  • Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL TURNU 21 în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC
  • Programului Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban;

Prioritate de investiții 9.1. – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii;

Obiectivul specific 9.1. – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

  • Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL TURNU 21

Tip apel: Necompetitiv, cu depunere continuă, pînă la data de 31.12.2021.

Data deschidere apel: 18.07.2020, ora 8,00

Data limită de depunere a fișelor de proiect: 31.08.2020, ora 16,00.

Locul de depunere a fișelor de proiect: Sediul Asociației GAL Turnu 21, din municipiul Turnu Măgurele, str. Taberei, nr.2. Cam 3A, județul Teleorman.

Interval orar pentru depunerea fișelor de proiect: 9,00  – 16,00   (luni – vineri).

Valoarea apelului: 50.000 Euro

Măsura Tip intervenție Alocare financiară

maximă (Euro)

Susținerea antreprenoriatului  în teritoriul SDL Turnu 21 și a instrumentelor de inserție pe piața muncii Amenajarea unui Centru integrat de ocupare şi antreprenoriat

50.000

(Curs valutar: 1 EUR = 4,7515 RON)

Rezultate așteptate: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane (m2)  – 100

Cine poate solicita finanțare: În conformitate cu prevederile POR 2014-2020, solicitantul/partenerul poate fi:

  1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Turnu Măgurele, definită conform OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art 5., litera k și constituite potrivit Legii 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, ca membru în GAL Turnu21, constituit pentru implementarea SDL;
  2. Parteneriate între UAT Municipiul Turnu Măgurele – membru în Grupul de Actiune Locala Turnu 21  și lider de parteneriat – și furnizori publici și privați de servicii sociale – acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel puțin un an, inainte de depunerea proiectului – pentru acele investitii in care se  vor furniza servicii sociale  (obligatoriu in cadrul centrelor comunitare integrate)–CCI medico – sociale).
  3. Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale,

      Furnizorii publici de servicii sociale sunt:

  1. structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de sector, oraș, municipiu și judet;
  2. unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice locale nivel de sector, oraș, municipiu și judet care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.

Furnizori privați de servicii sociale pot fi:

  1. asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu legislatia in vigoare ( de ex.Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare), inclusiv filiale și sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România
  2. unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (**republicată**) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*), şi constituite conform statutului de organizare și funcționare al cultului respectiv. Statutele de organizare și funcționare ale cultelor recunoscute în România se pot accesa pornind de la următoarea adresă: http://www.culte.gov.ro/biserici-culte, pentru fiecare cult în parte, la secțiunea documente atașate.

 Documentele aferente acestui apel de fișe de proiect, se regăsesc în lista de mai jos și pot fi accesate în cadrul site-ului www.turnu21.ro:

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL Turnu 21 în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC, inclusiv:

Anexa 1 – Declarația de eligibilitate

Anexa 2 – Declaratie de angajament

Anexa 3 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 4 – Acordul de parteneriat

Anexa 5 – Împuternicire

Anexa 6 – Fișă de proiect (model)

Anexa 7 – Grila de verificare a conformității și eligibilității fișelor de proiect POR

Anexa 8 – Grila de evaluare și selecție tehnică și financiară pentru fișe de proiect POR

Anexa 9 – Fișa intervenției SDL Turnu 21

Documentul oficial de lansare poate fi consultat aici.

Informații suplimentare se pot obține la adresele de email galturnu21@gmail.com /  respectiv la numărul de telefon 0743040885.

Compartimentul tehnic al GAL asigură informațiile publice necesare pentru completarea fișelor de proiecte privind aspectele de conformitate și eligibilitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească.

 Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.turnu21.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

Manager GAL,

Angela DOBRE

Leave a Reply

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  Subscribe  
Notify of