Relansare apel de fise de proiect POCU/GAL TURNU21/2021/5/04/OS5.1 ,,Operaționalizarea unui Centru integrat de ocupare și antreprenoriat”

Asociația GAL Turnu 21 relansează APELUL DE FIȘE DE PROIECT: POCU/GAL TURNU21/2021/5/04/OS5.1 ,,Operaționalizarea unui Centru integrat de ocupare și antreprenoriat

Asociația GAL TURNU 21, anunță relansarea apelului de fișe de proiecte

 POCU/ GAL TURNU21/2021/5/04/OS5.1  ,,Operaționalizarea unui Centru integrat de ocupare și antreprenoriat”.

În cadrul acestui apel, fișele de proiect trebuie să se încadreze în prevederile:

 • Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL TURNU 21 în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC (intervenții POCU)
 • Corigendum nr 1 la Ghidul Solicitantului ,,Operaționalizarea unui Centru integrat de ocupare și antreprenoriat
 • Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL TURNU 21, varianta  consolidata

Data deschiderii:  09/08/2021 ora 9.00;

Data limită de depunere a fișelor de proiect: 09/09/2021, ora 16.00

Locul de depunere fișelor de proiect este : Municipiul Turnu Măgurele, Strada Taberei nr.2, etaj 1, camera A3, din incinta CRFPA Teleorman, judeţ Teleorman (sediu secundar al GAL Turnu 21).

Interval orar pentru depunerea fișelor de proiect: 9,00  – 16,00   (luni – vineri).

Tip apel: Apelul de propuneri de fișe de proiect este un apel competitiv restrâns, cu depunere și verificare continua.

Număr apel: POCU/GAL TURNU21/2021/5/04/OS5.1

Valoarea apelului: 406,000 EUR. Valoarea apelului in lei = 1919202,60

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea valorii apelului este cursul Infoeuro aferent lunii septembrie 2019, si anume: 1 EURO = 4,7271 lei

Valoarea maximă eligibilă fișă proiect: 406,000 EUR

Valoarea cofinanțării minime eligibile a solicitantului/partenerului:

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul fișelor de proiect POCU reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a fișei de proiect propusă, care va fi suportat de solicitant și de fiecare dintre parteneri în cazul proiectelor depuse în parteneriat.

Pentru entitățile finanțate integral sau parțial din fonduri publice

Axa prioritară POCU Tipuri de regiuni Cofinantarile procentuale, pe tipuri de entitati cu rol de beneficiar/partener
Institutii publice finantate integral din venituri proprii si/sau partial de la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale si institutii publice finantate integral din bugetele locale sau institutii publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora
Cofinantare UE Cofinantare nationala publica% Cofinantare nationala publica- contributie proprie% Cofinantare UE Cofinantare nationala publica% Cofinantare nationala publica- contributie proprie

%

AP 5 POCU Regiuni  mai puțin dezvoltate 95 3 2 95 0 5

Pentru entitățile private

Axa prioritară POCU Tipuri de regiuni Cofinantarile procentuale, pe tipuri de entitati cu rol de beneficiar/partener
Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial Instituţii de învăţământ superior private acreditate Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial
Cofinantare UE Cofinantare nationala publica% Cofinantare nationala publica contributie proprie% Cofinantare UE Cofinantare nationala publica% Cofinantare nationala publica contributie proprie% Cofinantare UE Cofinantare nationala publica% Cofinantare nationala publica contributie proprie%
AP 5 POCU Regiuni mai puțin dezvoltate 95 5 0 93,10 4,90 2 90,25 4,75 5

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile neeligibile, dar necesare derulării proiectului vor fi suportate de către beneficiar.

Modul de notificare al solicitanților privind rezultatul procesului de selectie:

 Notificarea solicitanților se va transmite prin email sau fax, cu confirmare de primire din partea solicitantului.

Termenul de depunere a contestațiilor: Maxim 5 zile calendaristice de la data notificării beneficiarului.

Intervențiile pentru care se depune fișa de proiect și valoarea apelului :

 

Nr.
Fisa
SDL
Titlul interventiei din SDL Turnu 21 Obiectiv specific al SDL Turnu 21 Masura din SDL Turnu 21 Buget
Euro
#21 Operaționalizarea unui Centru integrat de ocupare și antreprenoriat OS4. Ocupare: Creşterea nivelului de ocupare prin formarea competenţelor profesionale, dezvoltarea capacităților antreprenoriale și combaterea decalajelor de participare la piaţa muncii existente în comunitate. k) Susținerea  antreprenoriatului            în  teritoriul              SDL  Turnu     21           406.000,00
Total buget alocat apelului de fişe de proiecte POCU (Euro) 406.000,00

În cadrul prezentului Ghid se va lansa un singur apel de fișe de proiect.

Fișele de proiect sunt selectate de GAL TURNU21 în conformitate cu  ,,Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte Revizia I” avizată de CCS Restrâns.

NOTA: Fișele de proiect  vor fi selectate de către GAL TURNU 21, în cadrul prezentului apel. Fișa de proiect căștigătoare va fi ulterior depusa în cadrul apelului național de proiecte lansate de AMPOCU prin aplicatia MYSMIS 2014 pentru AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

Cine poate solicita finanțare:

 • Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;
 • Furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă şi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă privaţi acreditați în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
 • Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Angajatori – persoane juridice de drept privat constituite conform Legii 31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Unități școlare și Inspectorate Școlare Județene.

Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

ATENȚIE! Solicitanții fișei de proiect POCU trebuie să dețină sediu social/punct de lucru/ filială/sucursală în UAT-ul vizat de SDL.

Deasemenea, au obligativitatea respectării elementelor obligatorii de identitate vizuală pentru fondurile FESI, conform Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2014-2020 în România.

Rezultate asteptate:

Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de fișe de proiecte îl reprezintă: –  Număr redus de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială  din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de  măsuri/  operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC.

Indicatori de rezultat (outcome) ale SDL Turnu21 organizați pe formele de capital:

UM

Nivel de bază An de bază

Țintă 2023

Reducerea ratei sărăciei în rândul rezidenților din zonele urbane marginalizate % >40 2017 <30
Creșterea capitalului uman al comunității
Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din zonă % -­‐ 2017 +15
Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor din ZUM % -­‐ 2017 -­‐30
Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilităților relevante pentru intrarea pe piața muncii ale adulților din ZUM % -­‐ 2017 +10
Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii specializate și de beneficii sociale % -­‐ 2017 +12
Scăderea numărului de copii aflați în situații de vulnerabilitate % -­‐ 2017 -­‐25
Îmbunătățirea stării de sănătate a populației % -­‐ 2017 10
Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și serviciile de care dispun în zonă (comunitare, medicale, educaționale, sociale) % -­‐ 2017 30
Creșterea capitalului material/economic al comunității
Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor din ZUM, din care femei, tineri, romi % -­‐ 2017 +10
Creșterea accesului la drumuri pavate/ asfaltate % -­‐ 2017 +20
Creșterea satisfacției rezidenților cu accesul la infrastructură și curățenia zonei % -­‐ 2017 +30
Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de proprietate asupra locuinței/ adăpostului % -­‐ 2017 +15
Creșterea capitalului social al comunității
Creșterea satisfacției cu nivelul de securitate din ZUM 2 % -­‐ 2017 20%
Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul comunității și a nivelului de încredere în alte persoane,  în  ceilalți  membri  ai comunității, precum și în instituții % -­‐ 2017 30%
Creșterea participării rezidenților la activități pentru atingerea unor obiective comune în teritoriul SDL % -­‐ 2017 20%
Creşterea capitalului simbolic al comunităţii
Recunoaşterea hărţii zonei şi includerea zonei în procesul de planificare urbană nr 0 2017 1
Creşterea satisfacţiei locuitorilor municipiului, rezidenţi în cartiere cu vedere directă la ZUM cu aspectul general al zonei % -­‐ 2017 +30
Îmbunătăţirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului % -­‐ 2017 +25

Documentele aferente acestui apel de fișe de proiect pot fi accesate în cadrul site-ului www.galturnu21.ro

sunt anexate prezentului apel si sunt publicate pe site-ul GAL TURNU21 www.galturnu21.ro

Fișa de proiect POCU este  anexă la Ghidul solicitantului.

Mențiune: În cazul in care un criteriu de selecție nu este îndeplinit, un criteriu de selectie nu indeplineste punctajul minim sau nu este îndeplinit punctajul minim de 70 puncte prevazut în cadrul evaluării tehnice și financiare, fișa de proiect va fi respinsa;

Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații:

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet  www.galturnu21.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări.

Manager Gal,

Angela Dobre

Leave a Reply

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  Subscribe  
Notify of